Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako vybavíte


 

Osvedčenie listín a podpisov na listinách - na počkanie

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo cestovný doklad
• originál a fotokópia osvedčovanej listiny
Poplatok:
• 1 strana 2,- €
• 1 podpis 2,- €

 

Uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.
Potrebné doklady:
• žiadosť o uzavretie manželstva (tlačivo poskytne matričný úrad)
• rodné listy obidvoch snúbencov
• občianske preukazy obidvoch snúbencov
• rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
• vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
• neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
• rodný list
• doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
• doklad o štátnom občianstve
• doklad o pobyte
• potvrdenie o osobnom stave
• úmrtný list manžela/manželky, ak ide o ovdoveného cudzinca
• právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
• doklad ktorým možno preukázať totožnosť
Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.
Poplatky:
• Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,- €
• Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,- €
• Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 20,- €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 70,- €
• Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,- € 


Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode - do 30 dní, bez poplatku
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.
Potrebné doklady:
• žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz

 

Určenie otcovstva pred narodením alebo po narodení - bez poplatku
Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred narodením alebo po narodení určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz matky a otca
• rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

 

Vedenie osobitnej matriky - 3 mesiace, 10,- €
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky. Tieto udalosti nahlási občan na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu. Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom . Listiny vydané v cudzine musia byť opatrené vyšším overením.
Potrebné doklady:
• rodný list
• sobášny list
• úmrtný list
• osvedčenie o štátnom občianstve

 

Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu - poplatok 5 €
Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov (rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu), ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike kde udalosť nastala.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz

 

Zápis narodenia do matriky - bez poplatku
Na vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení.
Potrebné doklady:
Dieťa narodené v platnom manželstve:
• sobášny list
• občianske preukazy rodičov
Dieťa narodené slobodnej matke:
• občiansky preukaz
Dieťa narodené rozvedenej matke:
• právoplatný rozsudok o rozvode
• občiansky preukaz
Dieťa narodené vdove:
• úmrtný list zosnulého manžela
• občiansky preukaz


Zápis úmrtia do matriky - bez poplatku
Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.
Potrebné doklady:
• List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
• občiansky preukaz zomretého
• občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list

 

Podanie žiadostí o odpis alebo výpis z registra trestov -  žiadosť sa zašle na Generálnu prokuratúru SR, Bratislava. Odpis a výpis z registra trestov sa vydáva na písomnú žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti osvedčená. Matrika overí totožnosť žiadateľa z predloženého občianskeho preukazu alebo pasu a zašle žiadosť na Generálnu prokuratúru SR.
Potrebné doklady:
• občiansky preukaz alebo pas
• žiadosť o odpis alebo výpis z registra trestov (tlačivo poskytne matričný úrad)
• kolok v hodnote 4,- €
Doba vybavenia:
• Žiadosť zaslaná na GP SR, Bratislava
Poplatok:
• 1,5 €


 

Výkup papiera Lúky dňa 17.3.2018 v čase 11:00-11:15 hod. - pred OcÚ Lúky

- papier musí byť zviazaný v balíkoch,   nesmie byť v igelitkách či krabiciach - balíky nesmú obsahovať KARTÓNY - z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

VZN č 1/2018 o DHZO Lúky

Zriaďovacia listina a štatút DHZO Lúky

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribucie el. energie   28.03.2018 ...

Preventívne protipožiarne prehliadky 2018

Aktuálna ponuka práce v regióne a blízkej Morave

Ponuka práce v regióne a blízkej Morave

Zubná ambulancia Lúky

Zubná ambulancia Lúky

2% z dane z príjmov FO za rok 2017 DHZ

2% z dane z príjmov FO za rok 2017 DHZ

Aktuality z tlače...

Aktuality z tlače...

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka