Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Lúky

Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej doliny- vysvetlenie pojmovVytlačiť
 

Drahí spoluobčania!

Dovoľte mi, aby som sa Vám po zrelom uvážení prihovoril formou tohto letáku. Ako ste si už všimli, na hornom konci obce sa už dlhodobejšie stretávate s väčším stavebným ruchom. Ten je spôsobený tým, že ,,Združenie obcí Púchovskej doliny“, ktorého členom je aj naša obec, sa zapojilo do výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia v operačnom programe ,,Kvalita životného prostredia“ a v ktorej bolo aj úspešné a získalo dotáciu na projekt ,,Intenzifikácia triedeného zberu združenia obcí Púchovskej doliny“. V pomenovaní verejnosti sa ujal pojem ,,Zberný dvor“. Ja, ako starosta obce v spolupráci s OZ Lúky som rád, že sa táto investícia v sume prevyšujúcej 1 300 000 EUR, kde priama podpora z operačného programu MŽP  v sume 1 293 534, 47 EUR nachádza v našej obci. Spoluúčasť obce pri tomto projekte je na úrovni 10 373,19 EUR. Celková spoluúčasť združenia je vo výške 84 950,76 EUR. Ako je vidno, je to naozaj obrovská investícia, ktorú si obec nemohla samostatne dovoliť. Niektorí mi vyčítajú, že som dovolil postaviť smetisko v strede obce. Verte mi, že toto nebol môj úmysel a verím, že čas Vás presvedčí o tom, že mojim cieľom bolo skultúrnenie určitého územia obce, kde sa ešte donedávna nachádzal chátrajúci objekt, v ktorom sa hromadil neporiadok a kde hľadali útočište určité skupinky ,,tiež občanov“. Hovoria, že som tam mohol postaviť bytovku, parčík alebo oddychovú zónu. Kde boli títo tiež špecialisti, keď sa v minulosti veselo predával obecný majetok. Som hrdý na to, že za môjho úradovania a v spolupráci s OZ začíname konečne aj nadobúdať a v konečnom dôsledku zhodnocovať majetok a budovy patriace do majetku obce. Ako svetlý príklad spomeniem budovu bývalej policajnej stanice. Dnes tam obec vlastní dva nájomné byty, v ktorých žijú dve spokojné rodiny.   Ale vráťme sa späť k projektu ,,Zberného dvora“. Ako som spomínal, objekt bude určený na zber komodít odpadu, ktorý sa nezberá v rámci triedeného zberu. V tejto chvíli nemáme zadefinované komodity, ktoré sa budú zberať, ale určite to bude stavebný odpad, tabuľové sklo. Ostatné komodity, ako aj spôsob prevádzky, obsluha a otváracie hodiny budú na rozhodnutí členov združenia pri spustení a slávnostnom otvorení objektu. Dovoľte mi, aby som Vám teraz v krátkosti priblížil areál, jednotlivé objekty a vybavenosť projektu:

 Základné údaje charakterizujúce stavbu.

Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je projekt rekonštrukcie jestvujúceho areálu, pričom sa zmení jeho funkcia. Vybuduje sa nový plot, upravia sa vjazdy a výjazdy z areálu, zbúrajú jestvujúce stavby a vybudujú nové. Súčasťou projektu je aj vybudovanie spevnených plôch a dažďovej kanalizácie. Areál je navrhnutý s osvetlením.

 

 Údaje o prevádzke.

 

Plocha bude slúžiť na umiestnenie zberných nádob(kontajnerov) za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území, primárne na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi je v súlade so zákonom o odpadoch zodpovedná obec a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť podľa zákona o odpadoch a ktorým nie je biologický rozložiteľný kuchynský odpad, reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne a už vôbec nie komunálny!!!!!!!!!!!!!!Dvor.jpg

Objekty :

SO.04 - PLOCHA PRE DOČASNÉ USKLADNENIE BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU

Účelom tohto stavebného objektu je vybudovanie plochy, na ktorej sa bude dočasne uskladňovať biologicky rozložiteľný obsah(tráva, podrvená drevná hmota, konáre, korene, kôra stromov), pred odvozom na miesto ďalšieho spracovania (kompostovisko, bioplynová stanica atď.). Plocha slúži na časovo limitované skladovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Takéto skladovanie so sebou viaže príjem, uskladnenie a čiastočnú mechanickú úpravu biologického odpadu. (drvenie, štiepkovanie) pred odvozom na miesto ďalšieho určenia (kompostovisko, bioplynová stanica).Plocha spevnenej plochy pre ukladanie biologicky rozložiteľného  odpadu má plochu 229,5 m2. Jedná sa o priestorovú konštrukciu zostavenú zo stenových prefabrikátov 2400x2400x1500 uložených na podkladovom betóne C16/20-XO.

SO.02 -  Administratívne bunky

 

Projekt rieši novostavbu kancelárií zo skladaných kontajnerových buniek. Nový objekt kancelárií bude vyhotovený zo systémových kontajnerových modulov, osadených na spevnenej ploche. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný, obdĺžnikového pôdorysu s vonkajšími rozmermi max. 6,1x7,5m. Výška objektu bude 2,8m. V navrhovanej stavbe je navrhnuté nasledovné dispozičné riešenie: Cez vstupné dvere je prístup do chodby, z ktorej sa dostaneme do kancelárskeho priestoru alebo do dennej miestnosti s kuchynskou linkou. Z tejto miestnosti sú ďalej prístupné WC muži a WC ženy. Novostavba administratívnych buniek bude voľne položená na betónovej platni, bez pevného zafixovania. Vonkajšie steny, strecha a podlaha bude mať z exteriéru profilovaný trapézový plech, vo vnútri konštrukcie bude tepelná izolácie hr. 160mm a zo strany interiéru budú drevotrieskové obojstranne laminované dosky. Podlaha bude z keramických dlaždíc, prípadne z PVC. Celý objekt bude dodávkou špecializovanej firmy, ako kompletná dodávka, vrátane vnútorného zariadenia , kuchynskej linky a všetkých inštalácií.

 

SO.03 – Sklad mechanizmov

Projekt rieši novostavbu skladu mechanizmov. Nový objekt skladu mechanizmov bude vyhotovený z oceľovej nosnej konštrukcie, prevažne z valcovaných oceľových prvkov. Opláštený bude sendvičovými panelmi z minerálnej vlny, hr. 60mm a strecha bude z trapézového plechu. Založenie objektu bude na základových pätkách a pásoch z tvárnic DT20. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný, štvorcového pôdorysu s vonkajšími rozmermi max. 12,5x13,4m. Výška objektu bude cca. 7,0m. Vo fasádach objektu budú osadené plastové okná, dvere a brány. Okná sú rozmerov 1000/2000 mm. Na fasáde sa nachádzajú 3ks pevných okien a 2ks okien sú otváravo sklopné, s možnosťou sklopiť buď mechanicky alebo elektricky. Vo fasáde sú ďalej osadené vstupné plechové dvere rozmeru 800/2100. Prístup pre mechanizmy bude zabezpečený pomocou sekcionálnych brán s rozmermi 3500/4200 mm. Brány budú poháňané elektrickým motorom a budú sa zasúvať pod oceľové väzníky do vnútra skladiska.  Sklad mechanizmov je budovaný pre techniku, ktorá je súčasť projektu. Jedná sa o : Traktor, Čelný nakladač k traktoru, Štiepkovač drevnej hmoty, Jednonápravový náves, Ramenový nosič kontajnerov za traktor s hydraulickou rukou, Nakladač s príslušenstvom-Traktorbáger (triediaca a drviaca lopata). Všetky mechanizmy budú veľkým prínosom pre obce, ktoré by si takýto objem mechanizmov nemohli dovoliť zo svojich rozpočtov na vybavenosť svojich ,,Zberných dvorov“.

 

 

 

SO.05 - SPEVNENÉ PLOCHY A OPLOTENIE

 

11. Oplotenie

Navrhnuté sú 2 typy oplotenia. Jeden typ je z oceľových stĺpikov a poplastovaného pletiva a druhý typ je betónový plot. Poplastované pletivo je navrhnuté výšky 2,0 m a skladá sa z oceľových stĺpikov priemeru 48mm.   Betónový plot je taktiež výšky 2,0 m a ide o systémové oplotenie, ktoré sa skladá z betónových stĺpov , ktoré sú osadené 2,04 m osovo od seba a medzi tieto stĺpy sa nasúvajú betónové pláty dĺžky 2,0m a výšky 0,5 m. Pod oboma typmi oplotenia je navrhnutý betónový základ hlboký 0,8 m a široký 0,6 m a betónový múrik, ktorý je vytvorený z dvoch na sebe uložených radov debniacich tvárnic DT30. Múrik a základ musia byť navzájom previazané betonárskou výstužou priemeru 10 mm. Múrik je pozdĺžne vystužený výstužou priemeru 8 mm. Oplotenie "A"           Oplotenie A je navrhnuté ako betónový plot. Oplotenie je dlhé 76,69 m.

Oplotenie "B"            Oplotenie B je navrhnuté ako betónový plot. V tomto oplotení je navrhnutá oceľová dvojkrídlová brána šírky 5,7 m a výšky 2 m.

Oplotenie "C"            Oplotenie C je navrhnuté ako betónový plot v dĺžke 57,29 m, tento plot je ukončený betónovým stĺpom systémového betónového oplotenia a pokračuje oplotením z poplastovaného pletiva.

Oplotenie "D"           Oplotenie D je oplotenie z poplastovaného pletiva. Súčasťou tohto oplotenia je oceľová brána šírky 7,6 m a výšky 2,0m.

Oplotenie "E"            Oplotenie E je jeden segment oplotenia z poplastovaného pletiva.

Oplotenie "F" Oplotenie F je betónový plot dĺžky 19,27 m.

Cesty v areály zberného dvora budú vytvorené krytom z asfaltového betónu

Plocha, kde budú umiestnené zberné nádoby (kontajnery) na drobný stavebný odpad je s krytom z cementového betónu.

Pred vstupom do areálu sa bude nachádzať váha

 

SO.09 – Požiarna nádrž

Ako požiarna nádrž je navrhnuté použitie dvoch nádrži s objemom 10 m3, spolu 20m3.

 Železobetónová nádrž bude slúžiť ako požiarna nádrž. Navrhnutá je vodotesná železobetónová nádrž  montovaná z vodostavebného betónu B 20 so železobetónovou stropnou doskou typ PREFA Topolčany.

SO.10 – Osvetlenie

Vonkajšie osvetlenie areálu bude tvorené štyrmi asymetrickými svietidlami s výbojkou 250W.Svietidlá budú ovládané vypínačom cez stykač súčastne z objektu SO 03 a SO 02. Dve sa umiestnia na výložník na sklad mechanizmov a dve na oceľový stožiar. Stožiar s prírubou vysoký 6m sa osadí dobetónového základu.

 

Ďalšie otázky ohľadom projektu Vám milí spoluobčania rád zodpoviem na OcÚ Lúky. Dúfam, že aj toto odprezentovanie projektu upokojí negatívne emócie, ktoré šíri pár neprajníkov po obci a ktorí zároveň nemajú potrebné informácie a samozrejme sa ani neprídu spýtať na podrobnosti. Verte mi! Bude nám to všetkým slúžiť a keď sa dobre nastaví správa a obsluha objektu, nebudú ani okolité nehnuteľnosti obťažované negatívnymi vplyvmi z prevádzky(zápach, potkany, hluk.....).  

 

                                                                                 

 

                                                                       S pozdravom Behro Ján, starosta obce


 
 

Pozvánka na VII. riadne zasadnutie OZ na deň 18.9.2019

Vývoz TKO september 2019

        

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 05/2019

Jedálny lístok ,,Osmek"

Verejná vyhláška " IBV Lúky - technická infraštruktúra pre IBV rodinných domov a prístupové komunikácie

Otváracia doba "Zberného dvora v Lúkach"

  Reportáž z otvorenia : http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/16908-1462019-nov%C3%BD-zbern%C3%BD-dvor

Čipovanie psov

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Finančná správa - Projekt ekasa

Oznam OcÚ poplatky

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Údržba trávnatých plôch kosením

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Kompostéry - výdaj

Vystúpenie "KOLLÁROVCI"

Predpredaj vstupeniek je aj na OcÚ Lúky tel: 0905 634 433

Chov ošípaných - Usmernenie

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka