Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Starosta obce:        Ján Behro

Právomoci starostu

 • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch 
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 • vykonáva obecnú správu 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu 
 • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám 
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie 
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva 
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
 •  predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

-voľbu zástupcu starostu

-okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať

 • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 660,- €
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
 • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.“
 • vykonáva správu v súlade so zákonmi, štatútom obce a ich všeobecne záväznými nariadeniami,
 • rozhoduje vo veciach správy, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, mesta alebo organizačným poriadkom vyhradené zastupiteľstvu,
 • schvaľuje výdavkové položky a prijíma rozpočtové opatrenia do určitej sumy, ktorú si vyhradil alebo mu ju vyhradilo zastupiteľstvo,
 • udeľuje plnú moc na zastupovanie v právnych záležitostiach, schvaľuje podanie žalôb

Povinnosti starostu

 • Povinnosť zložiť sľub
 • Povinnosť viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho orgánov
 • Dodržiavať vnútorné predpisy obce a zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z.
 • Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov a povinnosť informovať obyvateľov o svojej činnosti a činnosti celej obce

 

Poslanci OZ:           Ing. Miroslav Šulík - zástupca starostu obce

                                 Peter Duník

                                 Ing. Adolf Konarik

                                 Mária Čelková

                                 Lukáš Túček

                                 Jozef Klanica

                                 Peter Vraník

                                                     

Kontrolórka obce:       Ing. Anna Hoštáková

                                       

                       Kontakty na OcÚ Lúky, starostu , poslancov OZ, kontrolóra obce

       Meno, adresa funkcia kontakt: telefón, e-mail
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      Ján Behro, Lúky č.203   starosta obce 0904 476 287, starosta@obecluky.sk
       Obec Lúky, 02053 Lúky č. 105 obecný a stavebný úrad 0905 634 433 podatelna@obecluky.sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Ing. Miroslav Šulík, Lúky č. 421  zástupca starostu obce, 0948 444 884, miroslav.sulik@obecluky.sk

      sobášiaci a predseda komisie pre ochranu ver. poriadku a prešetrovanie sťažností pri OZ, člen obecnej rady
 


       Peter Duník, Lúky č. 179  poslanec OZ  0907 229 993, peter.dunik@obecluky.sk

      poverený poslanec zvolávať a viesť OZ podľa platného zákona o obecnom zriadení a člen obecnej rady
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Ing. Adolf Koniarik, Lúky č. 38  poslanec OZ 0949842345, adolf.koniarik@obecluky.sk

      predseda finančnej komisie pri OZ a člen obecnej rady
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      Lukáš Tuček , Lúky č. 318,  poslanec OZ  , 0949 378 139,  lukas.tucek@obecluky.sk
      predseda komisie pre ochranu živ. prostredia pri OZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Jozef Klanica, Lúky č. 26, poslanec OZ, 0903 704 015, jozef.klanica@obecluky.sk

      sobášiaci a predseda kulturnej, športovej, školskej a sociálnej komisie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Mária Čelková, Lúky č. 143, poslankyňa OZ 0908 311 147, maria.celkova@obecluky.sk
     predsedníčka stavebnej a bytovej komisie pri OZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Peter Vraník, Lúky č. 92, poslanec OZ , 0911 518 789 ,  predseda komisie pre ochranu verejného záujmu, peter.vranik@obecluky.sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ludmila Dlapová, riaditeľka MŠ Lúky, 0908 729 318, dlapova@obecluky.sk

    predsedníčka ZPOZu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ing. Anna Hoštáková, Pov. Bystrica, hlavná kontrolórka, hhostakova@centrum.sk,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


 

Zverejnenie ponuky odpredaja pozemkov

ŠKOLENIE k použitiu AED-DEFIBRILÁTORA

Oznámenie zámeru Obce Lúky o predaji majetku obce

Začala sa vykurovacia sezóna. Pozor na zanesený komín !!!

Začala sa vykurovacia sezóna. Pozor na zanesený komín !!!

Jedálny lístok ,,Osmek"

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

ODVOLANIE  

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Záverečný účet obce Lúky za rok 2017

Aj takto niektorí občania separujú....

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Oznam- jablká z obecného sadu

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 15.11.2018

meniny má: Leopold

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka