Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Samospráva

Starosta obce:        Ján Behro

Právomoci starostu

 • je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
 • je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch 
 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 • vykonáva obecnú správu 
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu 
 • zastupuje obec navonok ­ vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám 
 • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie 
 • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva 
 • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
 •  predkladá obecnému zastupiteľstvu návrh na:

-voľbu zástupcu starostu

-okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať

 • môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 6 660,- €
 • vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce;
 • informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.“
 • vykonáva správu v súlade so zákonmi, štatútom obce a ich všeobecne záväznými nariadeniami,
 • rozhoduje vo veciach správy, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce, mesta alebo organizačným poriadkom vyhradené zastupiteľstvu,
 • schvaľuje výdavkové položky a prijíma rozpočtové opatrenia do určitej sumy, ktorú si vyhradil alebo mu ju vyhradilo zastupiteľstvo,
 • udeľuje plnú moc na zastupovanie v právnych záležitostiach, schvaľuje podanie žalôb

Povinnosti starostu

 • Povinnosť zložiť sľub
 • Povinnosť viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva a jeho orgánov
 • Dodržiavať vnútorné predpisy obce a zákon o obecnom zriadení č.369/1990 Zb. z.
 • Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov a povinnosť informovať obyvateľov o svojej činnosti a činnosti celej obce

 

Poslanci OZ:           Ing. Miroslav Šulík - zástupca starostu obce

                                 Marián Repatý

                                 Pavel Palúch

                                 Jozef Klanica

                                 Ing. Adolf Konarik

                                 Peter Vraník

                                    Lukáš Túček

                                                     

Kontrolórka obce:       Ing. Anna Hoštáková

                                       

                Kontakty na OcÚ Lúky, starostu , poslancov obecného                zastupiteľstva /OZú , hlavného kontrolóra obce / HK/

       Meno, adresa funkcia kontakt: telefón, e-mail
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      Ján Behro, Lúky č.203   starosta obce 0904 476 287, starosta@obecluky.sk;
      Obec Lúky, 02053 Lúky č. 105 obecný a stavebný úrad 0905 634 433 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

      Ing. Miroslav Šulík, Lúky č. 421  zástupca starostu obce, Kontakt: 0948 444 884,

      email:  miroslav.sulik@obecluky.sk 

     sobášiaci a predseda komisie pre ochranu ver. poriadku a prešetrovanie      

      sťažností pri OZ, člen obecnej rady       Ing. Adolf Koniarik , Lúky č. 38  poslanec OZ , Kontakt : 0949842345,

      email: adolf.koniarik@obecluky.sk

      poverený poslanec zvolávať a viesť OZ podľa platného zákona o obecnom        

      zriadení a člen obecnej rady

      a predseda finančnej komisie pri OZ

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Marián Repatý, poslanec OZ , kontakt : 0918 270 587

     email: marian.repaty@obecluky.sk

     predseda stavebnej a bytovej komisie   –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
      Lukáš Tuček , Lúky č. 318,  poslanec OZ  ,  kontakt:   0949 378 139,         

      email: lukas.tucek@obecluky.sk

     predseda komisie pre ochranu živ. prostredia pri OZ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Jozef Klanica,

      sobášiaci a predseda kulturnej, športovej, školskej a sociálnej komisie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     Pavel Palúch, poslanec OZ , kontakt: 0908 282 246

     email: pavel.paluch@obecluky.sk

     člen obecnej rady   
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Peter Vraník, Lúky č. 92, poslanec OZ , 0910 518 789 ,

    email: peter.vranik@obecluky.sk

    predseda komisie pre   ochranu verejného záujmu
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ludmila Dlapová, riaditeľka MŠ Lúky, 0908 729 318, ludmila.dlapova@obecluky.sk

    predsedníčka ZPOZu

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
    Ing. Anna Hoštáková, Pov. Bystrica, hlavná kontrolórka, kontrolor@obecluky.sk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 05/2019

Výrub drevín

Donáška obedov - ponuka

Triedenie odpadov

Jedálny lístok ,,Osmek"

Verejná vyhláška " IBV Lúky - technická infraštruktúra pre IBV rodinných domov a prístupové komunikácie

Otváracia doba "Zberného dvora v Lúkach"

  Reportáž z otvorenia : http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/16908-1462019-nov%C3%BD-zbern%C3%BD-dvor

Čipovanie psov

Vývoz TKO október 2019

        

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Finančná správa - Projekt ekasa

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Oznam OcÚ poplatky

Údržba trávnatých plôch kosením

Kompostéry - výdaj

Chov ošípaných - Usmernenie

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka