Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Školský poriadok

Školský poriadok Materskej školy Lúky

Materská škola Lúky
020 53 Lúky č. 72

Počet listov: 22

V pedagogickej rade prerokovaný dňa 31.08.2015

Platnosť od 01.09.2015

Vydáva: Ľudmila Dlapová, riaditeľka MŠ


Školský poriadok obsahuje:

I.  Všeobecné ustanovenia

II.

Článok 1    Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,  predprimárne vzdelávanie

Článok 2    Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími  zamestnancami materskej školy

Článok 3    Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok 4    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou a násilím

Článok 5    Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

III. Záverečné ustanovenia

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

      Školský  poriadok  materskej  školy  vydáva riaditeľka Materskej školy Lúky č. 72,020 53 Lúky ,v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Vyhlášky č.308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ  SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole, Zákona č. 355/2007 o verejnom zdravotníctve, Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania, Pracovného  poriadku  pre pedagogických  a ostatných  pracovníkov  škôl  a školských  zariadení  s prihliadnutím  na  špecifické  podmienky   Materskej  školy  Lúky č. 72.

Časť II.

Článok 1

Prijímanie na predprimárne vzdelávanie,predprimárne vzdelávanie

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku; výnimočne, ak je voľná kapacita, možno prijať dieťa  mladšie. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu (ďalej len „zákonný zástupca“). Deti sa prijímajú k začiatku školského roka, pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka materskej školy podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri prijímaní detí do materskej školy sa postupuje v zmysle § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z.z. o materskej škole (ďalej len vyhláška č. 308/2009 Z.z.)

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, môžu sa prijímať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.

Miesto a čas podávania žiadostí pre školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom dostupnom mieste spravidla od   15.marca. Riaditeľka spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou  povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľka materskej školy a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.

Deti sa prijímajú do materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosť si zákonný zástupca prevezme v materskej škole a predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potvrdením o akútnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnou takou chorobou, ktorej prejavy by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v MŠ. Žiadosť prijatá bez tohto potvrdenia nie je kompletná.
 • Pokiaľ na Žiadosti o prijatie dieťaťa uvedie pediater, že je zdravé a môže navštevovať MŠ, nebudú triedne učiteľky akceptovať , ak rodič v dotazníkoch uvedie rôzne zdravotné ťažkosti svojho dieťaťa. Rodič musí priniesť dodatočné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast aj s uvedenými zdravotnými ťažkosťami.

Rajonizácia pri materských školách neplatí

Dieťa nemusí chodiť do materskej školy v mieste bydliska. Zákonný zástupca ho môže zapísať do materskej školy, ktorú si vyberie.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roka vydá riaditeľka spravidla do 30. apríla.

Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľke do 15. apríla, aj so žiadosťou o rezerváciu  miesta  v MŠ na nasledujúci školský rok

Písomné rozhodnutie o prijatí dieťaťa počas školského roka vydá riaditeľka do 30 dní odo dňa podania žiadosti. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy (na dohodnutý čas) alebo o ukončení tejto dochádzky, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 • O počte prijatých a neprijatých detí riaditeľka písomne informuje zriaďovateľa.
 • Prijatiu  zdravého  alebo  postihnutého  dieťaťa  môže  predchádzať adaptačný   pobyt  dieťaťa .
 • Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do MŠ postupne na jednu hodinu, dve a najviac na štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami.
 • Ak sa dieťa zadaptuje v MŠ, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľkou pravidelne navštevovať MŠ v dohodnutom čase.
 • O dĺžke a forme pobytu sa rozhodne  s prihliadnutím  na  individuálne  osobitosti  dieťaťa.
 • Podľa Školského zákona § 11 ods.7a) b) má MŠ právo získavať a spracúvať osobné údaje o deťoch a zákonných zástupcoch podľa rozsahu uvedenom v zákone.

Z dôvodu neuhradenia príspevkov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a školskej jedálni pri materskej škole môže riaditeľka po predchádzajúcom upozornení zákonného zástupcu rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania (vydané na tlačive schválenom ministerstvom školstva).

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy


Dieťa má právo na:

 • bezplatné vzdelanie v materskej škole rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • vzdelanie v štátnom jazyku  v rozsahu ustanovenom v školskom zákone,
 • individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti a zdravotný stav,
 • úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 • poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 • výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 • organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 • úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 • právo na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

Deťom cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky  sa poskytuje výchova a vzdelávanie a stravovanie v materskej škole za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky.

Dieťa je povinné:

 • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • dodržiavať školský poriadok materskej školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
 • chrániť pred poškodením majetok materskej školy a majetok, ktorý využíva na výchovu a vzdelávanie,
 • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,
 • konať tak aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov materskej školy,
 • rešpektovať pokyny zamestnancov materskej školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 • Podľa § 58 ods.3 zákona č. 245/2008 Z. z. ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje  bezpečnosť a zdravie ostatných detí, účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie dieťaťa z výchovy a vzdelávania, umiestnením dieťaťa do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy bezodkladne privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, policajný zbor.
 • Výsledky pedagogicko-psychologickej a  špeciálnopedagogickej diagnostiky musí predložiť zákonný zástupca  riaditeľke MŠ, aby sa mohli stanoviť adekvátne individuálne formy a metódy práce a  vypracovať individuálny rozvojový program vo výchovno-vzdelávacej práci s dieťaťom, s ktorým bude rodič oboznámený.
 • Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.

Zákonný zástupca dieťaťa má právo: 

 • žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v materskej škole poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
 • oboznámiť sa so vzdelávacím programom materskej školy a školským poriadkom,
 • byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 • na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa, zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky materskej školy,
 • vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.

 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacej činnosti svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
 • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
 • informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,
 • prevziať dieťa v triezvom stave, nesmie byť pod vplyvom omamných látok, drog a alkoholických látok,
 • dodržiavať zákaz fajčenia v priestoroch materskej školy a školského dvora,
 • ak je neprítomnosť dieťaťa v materskej škole dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, je zákonný zástupca povinný riaditeľke oznámiť dôvod neprítomnosti písomne a pri opätovnom nástupe predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia,
 • pravidelne uhrádzať príspevky v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách v súlade s § 28 ods. 3 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole  ktorej zriaďovateľom je obec Lúky, mesačne na jedno dieťa podľa VZN obce Lúky .

Úhrada príspevkov za dochádzku a stravu :
Za pobyt dieťaťa v MŠ prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 €  . Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.

Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ ako i výšku príspevku v školských jedálňach určilo  Obecné zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením obce Lúky.

V zmysle § 28 ods.7 Školského zákona č. 245/2008 Z. z. časť tretia, príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

a/   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

c/  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Podľa § 28 ods. 8 Školského zákona , príspevok v MŠ  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa , 

a/  ktoré má  prerušenú  dochádzku  do  MŠ  na  viac  ako  30  po  sebe  nasledujúcich  kalendárnych dní  z dôvodu choroby  alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  pričom  zákonný zástupca  predloží  potvrdenie  od  ošetrujúceho  lekára,

b/ ktoré nedochádzalo do MŠ  v čase letných  prázdnin  alebo  bola  prerušená  prevádzka  MŠ  zapríčinená  zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými  dôvodmi viac ako 30 dní.

Podľa § 140 ods. 10 Školského zákona určilo obecné zastupiteľstvo výšku príspevku na krytie nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky.

Stravná  jednotka na  jeden deň je 1,19 €.   

Príspevok za pobyt V MŠ sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci hotovostne na protipodpis riaditeľke školy, príspevok za stravu sa uhrádza mesiac vopred spravidla po 15. dni vedúcej školskej jedálne hotovostne.

V prípade , že zákonný zástupca  neuhradí  uvedené  poplatky  v stanovenom  termíne,  riaditeľka  MŠ  môže  po  predchádzajúcom  upozornení  zákonného zástupcu  rozhodnúť  o ukončení  dochádzky  dieťaťa  do  materskej školy.

Neprítomnosť  dieťaťa  a odhlásenie  zo  stravy  oznámi zákonný zástupca deň  vopred  alebo telefonicky najneskôr  do  7.30 h. v deň  neprítomnosti  dieťaťa.  Ak  sa  tak  nestane,  uhrádza  plnú  stravnú  jednotku,  ktorú  dieťa  obvykle  odoberá.

Ak zákonný zástupca dieťa včas neodhlási zo stravy, môže si obed za prvý deň prevziať do obedára v čase od 11.00 hod – do 12.30 hod.

Dochádzka  detí  do  materskej  školy :

– Zákonný zástupca  privádza  dieťa  do  MŠ  spravidla od 6.00 hod. –  do  8.00  hod.,po dohode s riaditeľkou školy najneskôr do 9.00 hod. po tomto čase učiteľka nemusí dieťa prevziať, ak zákonný zástupca neoznámil svoj príchod vopred a prevezme  ho  spravidla  po  14.45 hod., najneskôr do 15.30 hod.

– Riaditeľka vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa do materskej školy, pričom so zákonným zástupcom  dohodne dĺžku pobytu dieťaťa celodennú alebo poldennú.

– Spôsob  dochádzky  a spôsob  jeho  stravovania  dohodne  zákonný zástupca  s riaditeľkou  alebo  triednou  učiteľkou  MŠ. 

– V prípade  dochádzky  dieťaťa  v priebehu  dňa alebo predčasného odchodu z MŠ  dohodne  zákonný zástupca  čas  jeho  príchodu  a spôsob  stravovania  tak, aby  nenarušil  priebeh  činností  ostatných  detí.

– Prevzatie  dieťaťa môže  pedagogický  zamestnanec  odmietnuť, ak zistí, že jeho  zdravotný  stav  nie  je  vhodný  na  prijatie  do  MŠ. Ak dieťa v MŠ počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

– Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi  zákonný zástupca  dôvod  a  predpokladaný  čas  jeho  neprítomnosti.  Ak  je  neprítomnosť  dlhšia  ako  30   po  sebe  nasledujúcich  dní, oznámi zákonný zástupca riaditeľke  dôvod  neprítomnosti  písomne, pričom  pri  opätovnom  nástupe  dieťaťa  do  MŠ  predloží  písomné  vyhlásenie  o bezinfekčnosti  prostredia.

– Ak zákonný zástupca  do 14  pracovných  dní  neoznámi  riaditeľke  dôvod  neprítomnosti  dieťaťa  alebo  závažným  spôsobom  opakovane  poruší  Školský  poriadok  MŠ, riaditeľka  po  predchádzajúcom  upozornení  zákonného zástupcu,  môže  rozhodnúť  o ukončení  dochádzky  dieťaťa  do  materskej školy.

– Zákonný zástupca môže písomne požiadať riaditeľku materskej školy o prerušenie dochádzky do materskej školy najviac na tri mesiace zo zdravotných dôvodov.

– Podľa §5 ods. 4e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole, môže riaditeľka MŠ rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa  z dôvodu opakovaného porušenia Školského poriadku materskej školy z týchto dôvodov:

– neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní a to ani po písomnej výzve, aby tak zákonný zástupcovia urobili do termínu určeného riaditeľkou MŠ

– opakované neoznámenie dôvodu neprítomnosti dieťaťa v období 14 pracovných dní, a to ani po predchádzajúcom upozornení (ak nebol už uplatnení predchádzajúci dôvod),

– opakované neuhradenie príspevkov za dochádzku dieťaťa do MŠ a stravného,

– opakované, neospravedlnené nedodržiavanie dohodnutého termínu príchodu dieťaťa do MŠ

– riaditeľka MŠ ďalej rozhoduje o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu – § 5 ods.3 zákona č. 596/2003

– Podľa § 58 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. Školský zákon, ak dieťa svojim správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a  účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie.

 

 

Článok 3

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6.00 hod. do 15.30 hod.

Riaditeľka materskej školy:   Ludmila  Dlapová

Konzultačné hodiny: pondelok a streda od 11.00 hod. do 12.00 hod., prípadne podľa dohody so zákonnými zástupcami.

Vedúca školskej jedálne:   Anna  Trnková

Úradné dni pre verejnosť:  od 7.00 hod. do 11.00 hod.

Čas celodennej  prevádzky  materskej školy bol prerokovaný so zákonnými zástupcami na Rodičovských združeniach, odsúhlasený s príslušnou Radou školy a Rodičovskou radou a schválený zriaďovateľom – obec Lúky.

Počas zimných a jarných prázdnin je MŠ v prevádzke pokiaľ počet prihlásených detí na prázdniny neklesne pod 12.

V čase  letných  prázdnin  je v prevádzke  materská  škola 3 týždne, pokiaľ počet detí neklesne pod 12. V mesiaci august je prevádzka prerušená, z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov , dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj prípravy ďalšieho nového školského roka.

Prevádzka  materskej školy v čase prázdnin bude prerokovaná so zákonnými zástupcami na Rodičovských združeniach, čo rodičia potvrdia i svojim podpisom a odsúhlasená s príslušnou Radou školy.

Prerušenie  prevádzky  oznámi  riaditeľka  materskej  školy  oznamom  spravidla  dva mesiace  vopred. 

O každom prerušení času prevádzky materskej školy musia byť informovaní zákonní zástupcovia aj zriaďovateľ .

1.   Organizácia tried a vekové zloženie detí:

Materská škola sa člení na triedy. Do triedy sú zaradené deti približne rovnakého veku . Deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku, sa zaraďujú do samostatnej triedy podľa Školského zákona č. 245/2008 § 28 ods.9.

1. budova :

Prízemie :             1.  trieda    3   –  4  ročné  deti

Poschodie :           2.  trieda    4,5  –  6  ročné  deti

V materskej škole organizujeme v súlade so školským vzdelávacím programom aj krúžkovú činnosť. Výučbu anglického jazyka zabezpečuje kvalifikovaná lektorka. Krúžková činnosť sa organizuje v popoludňajších hodinách na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

2.   Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie detí:

V čase  od 6.00 do 7.00 h. sa  deti schádzajú  v dolnej triede.

Od 7.00 h.  sa  začína  prevádzka  v obidvoch triedach  .

Od 15.00 h. do 15.30 h. sa  deti  schádzajú  v hornej triede.

3.   Preberanie  detí :

Dieťa  od  zákonných zástupcov  preberá  učiteľka,  ktorá  zaň  zodpovedá  od  jeho  prevzatia  až  po odovzdanie  zákonnému zástupcovi / inej  splnomocnenej  osobe /  alebo  učiteľke, ktorá  ju  v práci  strieda. Po prevzatí dieťaťa zákonným zástupcom , alebo splnomocnenou osobou, je zaň zodpovedný zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba i vtedy, ak s ním zostáva na školskom dvore, učiteľka už nenesie žiadnu zodpovednosť.

 –   Preberanie detí  medzi  učiteľkami  v čase  schádzania  a rozchádzania  je   na  základe  aktuálneho  zoznamu prijatých  detí .

–  Ak  zákonný zástupca  neprevezme  dieťa  do  konca  prevádzky  MŠ, učiteľka telefonicky kontaktuje rodiča a ak dieťa nemá kto prevziať, má  právo  vziať  k sebe  domov  a na  bráne  školy  nechať  odkaz  s  adresou  pre  zákonného zástupcu, prípadne ho telefonicky informovať. Ak rodič opakovane nevyzdvihne dieťa po skončení prevádzky, bude dieťa vylúčené z materskej školy.

Zákonný zástupca musí svoje dieťa prevziať a opustiť budovu MŠ do 15.30 hod., dokedy je prevádzka. O 15.30 hod. bude budova uzamknutá. Ak rodič opakovane nevyzdvihne dieťa do ukončenia prevádzky MŠ, bude písomne vyzvaný na dodržiavanie  školského poriadku a následne bude dieťa vylúčené z MŠ.

–   Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje ďalšie maloleté dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá.

–   Tlačivo o splnomocnení si prevezme zákonný zástupca od triednej učiteľky a po jeho vyplnení ho vráti na založenie ako doklad k triednej dokumentácii.

–     Zákonný zástupca alebo splnomocnená osoba, ktorá  si prevezme dieťa nesmie byť pod vplyvom omamných látok, drog a alkoholických látok. Ak sa takáto vec udeje, odovzdá učiteľka dieťa za prítomnosti svedka ( iná kolegyňa ), urobí z toho záznam a upovedomí riaditeľku. Ak sa situácia bude opakovať riaditeľka podá podnet na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny ako podozrenie na zanedbávanie starostlivosti o dieťa.

4.   Denný poriadok: 

Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej triede je spracované vo forme denného poriadku.

Denný poriadok je zverejnený pre zákonných zástupcov v triede,  na nástenke v šatni príslušnej triedy a na web. stránke MŠ .

5.   Organizácia  v šatni :

Do  šatne  majú  prístup  zákonní zástupcovia a splnomocnené osoby v čase od 6.00 do 8.00 hod a od 14.30 do15.30 hod. Pri  prezliekaní  a odkladaní  vecí  do  skrinky  vedú  zákonní zástupcovia  v spolupráci  s učiteľkami  deti  k samostatnosti  a poriadkumilovnosti.

Za  poriadok  v skrinkách zodpovedajú upratovačky a za estetickú  úpravu  šatne  zodpovedá  triedna učiteľka  príslušnej  triedy  a za uzamknutie  vchodu  určený  prevádzkový  pracovník.

Zákonným zástupcom sa odporúča sledovať oznamy na hlavnej nástenke, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

6.   Organizácia  v umyvárni :

Každá  trieda  má  samostatnú  umyváreň. Každé  dieťa  má  vlastný  hrebeň, uterák, zubnú  kefku,  pohár všetko  označené  svojou  značkou.

–   Za  pravidelnú  výmenu  uterákov, čistenie  hrebeňov,  suchú  podlahu  a hygienu  umyvárne  zodpovedá  určený  prevádzkový  zamestnanec.

–   Deti  sa  v umyvárni  zdržiavajú  len  za  prítomnosti  učiteľky, ktorá  ich  učí  základným  hygienickým  návykom  a sebaobsluhe.

–   Za  celkovú  organizáciu  pobytu  detí  v umyvárni, uzatvorenie  vody,  spláchnutie  WC  a dodržiavanie  príslušných  hygienických , zdravotných  a bezpečnostných  predpisov  zodpovedajú  učiteľky  príslušnej  triedy.

7.   Organizácia v jedálni: 

Jedlo  sa  deťom  podáva  v triedach:

Desiata : od 8.30 – 9.00 h.  

Obed :    od 11.30 – 12.30  h.  

Olovrant :   14.30 – 14.50 h.

–   Za  kvalitu a  predpísané  množstvo  stravy, hygienu  a kultúru  stolovania  zodpovedá  vedúca  školskej  jedálne. Ďalej  zabezpečuje  zisťovanie  počtu  stravníkov  a pitný  režim.

–   Za  organizáciu  a výchovný  proces  počas podávania jedla  zodpovedajú  učiteľky.

–  Učiteľky  vedú  deti  k osvojovaniu  si  základných  návykov  kultúrneho  stolovania, v maximálnej  miere  pri  tom  uplatňujú  individuálny  prístup  k deťom.

–   Počas  jedla  učiteľka  deti  nenásilne  usmerňuje, podľa  želania  zákonných zástupcov  aj  prikrmuje. Nenúti  ich  jesť.

–   Deti  v I.  triede  používajú  pri  jedle  lyžicu,  deti    II.  triedy  kompletný  príbor.

–   Učiteľky  sa  pri  jedle  striedajú. Prvé  obedujú  tie, ktoré  majú  popoludňajšiu  službu  a druhé  raňajšiu  službu.

-   Individuálne donášanie hotovej stravy pre deti do školskej jedálne je neprípustné s výnimkou diétneho stravovania – v zmysle  vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z..

-   Poskytovať diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania je možné v súlade s ustanovením vyhlášky MZ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, a to donáškou pripravenej stravy zákonným zástupcom dieťaťa na základe písomného potvrdenia odborného lekára. Spôsob manipulácie s prinesenou stravou je súčasťou prevádzkového poriadku ŠJ.

Ak dieťa musí mať z objektívnych zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa. K žiadosti, ktorá musí obsahovať osobné údaje o dieťati, prikladá doklad od lekára, na ktorom budú uvedené potraviny, ktoré dieťa nesmie jesť (mliečne potraviny, potraviny obsahujúce škrob atď.)

Podľa ŠZ č.245/2008 § 140 ods.5. v školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti, u ktorých podľa lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.

Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 o zariadení školského stravovania § 3 ods. 2 na základe odborného posúdenia ošetrujúceho lekára možno v ŠJ zabezpečovať diétne stravovanie pre deti, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠ SR.

8.   Pobyt   detí   vonku:

Počas  pobytu  detí  vonku  je  učiteľka  povinná  zabezpečiť  deťom  plnohodnotnú, organizovanú  činnosť,  venuje  deťom  zvýšenú  pozornosť,  dodržiava  požiadavky  bezpečnosti  a ochrany  ich  zdravia  v zmysle  príslušných  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov  a pokynov  riaditeľky  materskej  školy.

Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od 4 do 5 rokov alebo 22 detí starších ako 5 rokov. Pri vyššom počte detí alebo činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor ( plávanie,), riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy alebo inú plnoletú osobu, ktorá pod vedením učiteľky dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od 3 do 4 rokov sa uskutočňuje vychádzka vždy za prítomnosti dvoch učiteliek.

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď (nie mrholenie). V jarných a letných mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 2-krát počas dňa, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách. Pobyt vonku učiteľka premyslí a naplánuje tak, aby bol pre deti zaujímavý a príťažlivý. Neodmysliteľnými činnosťami počas pobytu vonku sú tvorivé aktivity s pieskom, pohybové hry s loptou a iné pohybové, športové a hudobno-pohybové hry, ako aj kreslenie kriedovým pastelom na betón atď.

9.   Odpočinok :

Počas  popoludňajšieho  oddychu  v spálni  dbá  učiteľka  na  primerané  oblečenie  detí / pyžamo /. Zabezpečí  pravidelné  vetranie  spálne,  ktoré  neohrozí  zdravie  detí. Od  odpočívajúcich  detí  neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré  nepociťujú  potrebu  spánku.

Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. So staršími deťmi, najmä 5 – 6-ročnými, je vhodné zvyšnú časť odpočinku venovať pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím činnostiam, napríklad čítaniu rozprávok, grafomotorickým cvičeniam, občasnému pozeraniu detských filmov atď. Dĺžka odpočinku v jednotlivých triedach je uvedená v denných poriadkoch.

10.   Organizácia krúžkovej činnosti :

Krúžková činnosť v materskej škole sa realizuje s prihliadnutím na usporiadanie dňa detí. Záujmové krúžky sa realizujú pod vedením pedagogických zamestnancov materskej školy alebo lektorov, ktorí sú spôsobilí vykonávať záujmové aktivity a deťmi. Za obsah a kvalitu realizovania krúžkovej činnosti sú zodpovedné pedagogické zamestnankyne a kvalifikovaní lektori, ktorí na začiatku školského roka predložia riaditeľke materskej školy na schválenie plán činnosti. Krúžková činnosť sa organizuje na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.

Časový harmonogram krúžkovej činnosti : krúžková činnosť v tomto školskom roku nie je.

Časový harmonogram krúžkovej činnosti bol upravený podľa  požiadaviek zo strany zákonných zástupcov a z dôvodu potreby dodržiavať psychohygienické zásady , v súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole

11.  Organizácia ostatných aktivít:

–  Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe Plánu práce školy najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľom organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom. Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj verejnú dopravu. Riaditeľka písomne oznámi zriaďovateľovi organizovanie podujatia. Pre deti, ktoré sa na exkurzii alebo výlete nemôžu zúčastniť, materská škola zabezpečí náhradný program a primeraný dozor nad ich bezpečnosťou.

Všetky podmienky, realizácia a priebeh výletu a exkurzie sú zakotvené v dokumente  „Výlety a exkurzie v materskej škole“, ktorý je súčasťou školskej dokumentácie.

 

Zákonný zástupca dieťaťa svojim podpisom na  listine potvrdzuje, že

– bol informovaný o organizovaní krúžkovej činnosti, na ktorú svoje dieťa záväzne prihlásil; ako aj s dôsledkami svojho súhlasu – riadna a včasná úhrada poplatkov

– potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách organizovaných materskou školou v zmysle Plánu práce školy.

– potvrdzuje svoj súhlas s účasťou svojho dieťaťa na akciách a poskytnutím informácií o akciách, ktoré sa konajú mimo areálu materskej školy – exkurzie do knižnice, do základnej školy,  divadla, na železničnú stanicu, na výstavy,  ihrisko.

Materská škola pravidelne informuje o dianí v MŠ, o realizovaných akciách a aktivitách aj prostredníctvom fotografií z akcií a aktivít detí na vlastnej webovej stránke www.lukyms.sk Zákonný zástupcovia boli o tejto skutočnosti riadne informovaný a svojim podpisom  na žiadosti súhlasia s takouto propagáciou materskej školy.

 

12.  Úsporný režim chodu materskej školy :

Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v prípade nízkej dochádzky detí do materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti, hlavne v zimných mesiacoch, riaditeľka môže rozhodnúť o spájaní tried. Spájanie  tried sa uskutočňuje, kde je to ekonomicky najvýhodnejšie. Pri rozhodnutí o spájaní tried sa dbá na zabezpečenie kvalitnej výchovy a vzdelávania. Nadbytok zamestnancov v takomto prípade riaditeľka rieši udelením náhradného voľna alebo čerpaním dovolenky. Spájajú sa triedy i počas neprítomnosti učiteliek , z dôvodu chorobnosti alebo školení, a to vtedy, ak je počet detí v triedach nižší ako 12.

13.  Vykonávanie pedagogickej praxe v materskej škole :

Študentky stredných a vysokých škôl, ktoré majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky materskej školy.

Riaditeľka školy:

· poučí študentku o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených,

· oboznámi študentku so Školským poriadkom materskej školy a školskou dokumentáciou,

· zaradí študentku do triedy.

 

14.   Triedny učiteľ:

Podľa § 8 ods. 1 vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  o materskej škole, riaditeľka materskej školy určila pre každú triedu triednu učiteľku nasledovne:

1. Trieda  –  Marta JURENKOVÁ
2. Trieda –   Jana JANÍČKOVÁ

Triedna učiteľka zodpovedá za úplnosť a správnosť pedagogickej a ďalšej dokumentácie týkajúcej sa detí alebo triedy, spolupracuje so zákonným zástupcom, ostatnými pedagogickými zamestnancami. Zákonným zástupcom poskytuje triedna učiteľka pedagogické poradenstvo. Spolupracuje so  všeobecným lekárom pre deti a dorast a príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie.

Ak je triedna učiteľka neprítomná dlhšie ako 30 dní, riaditeľka ustanoví na jej zastupovanie iného pedagogického zamestnanca. Triedna učiteľka vyhotoví Plán triedneho učiteľa, ktorý je súčasťou triednej dokumentácie a ktorého úlohy plní počas školského roka.

Riaditeľka zriadila pre učiteľky metodické združenie, ako svoj poradný a iniciatívny orgán,( § 6 ods.3, zákona 308/2009 Z. z.),  ktorý sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami. Členmi metodického združenia sú všetky učiteľky materskej školy. Vedením metodického združenia poverila pani riaditeľka pani učiteľku Janu Janíčkovú.

Metodické združenie pracuje podľa štatútu MZ a Plánu činnosti, ktorý každoročne schvaľuje riaditeľka. Plán činnosti metodického združenia tvorí súčasť Plánu práce školy.

15.   Register detí :

Register detí je zoznam detí prijatých do materskej školy podľa § 157 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). Je určený na overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania a na účel štatistických zisťovaní.

Register detí vedie materská škola v školskom registri detí, je neverejný.

Údaje v registri detí spracováva riaditeľka školy. Pri práci s registrom detí  je povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Materská škola vedie v školskom registri údaje podľa § 158 školského zákona. Riaditeľka školy poskytuje zriaďovateľovi údaje podľa stavu k 15. septembru príslušného školského roka. Na zber, spracovanie a vedenie osobných údajov uvedených v registri detí podľa tohto zákona sa vzťahujú osobitné predpisy. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zverejňovaním na webovej stránke MŠ , dáva zákonný zástupca dieťaťa pri nástupe do MŠ na žiadosti, ktorá je súčasťou triednej dokumentácie a je spracovaná v zmysle § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.

 

16.   Doklad o získanom vzdelaní :

V súlade s § 16 školského zákona materská škola poskytuje predprimárne vzdelanie.

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

Dokladom o získanom vzdelaní je v materskej škole Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania . Doklad vydáva materská škola na predpísaných tlačivách schválených MŠ SR.

 

Článok 4

 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Materská škola je pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním povinná:

1. Prihliadať na základné fyziologické potreby detí.

2. Vytvárať podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických     javov.

3. Poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

4. Viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze. Pri úraze zabezpečí učiteľka 1. pomoc a lekárske ošetrenie. O úraze a uskutočnených opatreniach neodkladne informuje zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Podľa § 24 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. O ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže byť v MŠ umiestnené len dieťa, ktoré:

· je spôsobilé na pobyt v kolektíve,

· neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

· nemá nariadené karanténne opatrenie.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa všeobecný lekár pre deti a dorast, zákonný zástupca ho predloží pred prvým nástupom dieťaťa do MŠ.

Skutočnosti uvedené v predchádzajúcich bodoch potvrdzuje písomným vyhlásením  zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca dieťaťa pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a po neprítomnosti dieťaťa v MŠ dlhšej ako 14 dní.

6. Ak dieťa počas dňa ochorie, učiteľka zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a informuje zákonného zástupcu dieťaťa, respektíve splnomocnenú osobu.

7. V prípade výskytu vší dieťa prijímame až po ošetrení špeciálnymi prípravkami, s úplne vyčistenou vlasovou časťou hlavy a po súhlase ošetrujúceho resp. kožného lekára.

8. Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 22 detí detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí ďalšieho zamestnanca materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. S triedou s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov.

9. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľ. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov  lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.

10. Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľka zabezpečí počet pedagogických zamestnancov takto:

a) na plavecký výcvik je najviac osem detí na jedného pedagogického zamestnanca,

b)  v škole v prírode je počet detí podľa vyhlášky MŠ SR č. 305/2008 Z. z. O škole v prírode,

e) na výletoch a exkurziách treba dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej poverenej plnoletej osoby s počtom detí podľa § 28 ods. 10 školského zákona.

11. Elektrické spotrebiče, vypínače, zásuvky a elektrické vedenie musí byť zabezpečené proti možnosti použitia deťmi.

Zákonní zástupcovia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do MŠ zdravé.

Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovým ochorením ,

s hnačkami, so zvracaním. so silným kašľom,…

Zákonní zástupcovia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, a to z dôvodu, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

Podľa vyhlášky č. 308/2009 Z. z.  § 7 ods. 7 pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

Podľa zákona č. 87/2009 Z. z. o ochrane nefajčiarov sa v priestoroch materskej školy a školského dvora zakazuje fajčiť, porušenie sa trestá podľa zákona.

V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí, o ich ochranu pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím sa zamestnankyne materskej školy riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä §7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy SR č. 306/2008 o materskej škole, §132 aţ 135 a §170 aţ 175 Zákonníka práce, zákonom Národnej rady SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 422 Občianskeho zákonníka, zákonom Národnej rady SR č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, Zákonom NR SR 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve, pracovným poriadkom a internými pokynmi riaditeľky materskej školy.

V prípade úrazu dieťaťa postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebné ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka obvyklým spôsobom. Úraz a spôsob ošetrenia sa zaeviduje v evidencii školských úrazov.

Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje lekárske ošetrenie, učiteľka sa ihneď skontaktuje s rodičom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je rodič nezastihnuteľný, odvedie dieťa na ošetrenie svojim vozidlom, sanitkou. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz do evidencie úrazov a znovu kontaktuje rodičov dieťaťa. Zabezpečí odovzdanie lekárskych záznamov o ošetrení úrazu rodičom dieťaťa.

V prípade úrazu ohrozujúceho život dieťaťa učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotníckej pomoci a súčasne rodičov dieťaťa ktorýmkoľvek zamestnancom materskej školy, súčasne poskytuje dieťaťu prvú pomoc. Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, učiteľka ho sprevádza až do príchodu rodičov. Taktiež je povinná úraz zaevidovať, lekársku správu odovzdať rodičom. Materská škola eviduje registrované a neregistrované školské úrazy. Evidencia obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz, deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis ako k úrazu došlo, svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie, počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu, zdravotnú poisťovňu dieťaťa, zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu. Záznam spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu dozor nad dieťaťom, ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa alebo zamestnanec poverený riaditeľom. Záznam sa zaeviduje v deň úrazu. Ak dieťa chýba menej ako 4 dni ( 0 až 3), úraz je neregistrovaný školský úraz. Ak dieťa chýba v škole  na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako 3 dni, úraz je registrovaný školský úraz.

Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do 4 dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu. Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával dozor nad dieťaťom v čase úrazu., ak to nie je možné záznam spíše triedny učiteľ najneskôr do 7.dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše rodič dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka školy. K spísaniu záznamu je pozvaný rodič dieťaťa.

Riaditeľka školy je povinná úraz do 7.dní od jeho vzniku zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

Záznam o registrovanom úraze dostanú: rodič dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne koná riaditeľka v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

a)  Zamestnanci MŠ vedú deti k zdravému životnému štýlu, rozlišovaniu zdravých a  nezdravých návykov pre život a zdravie.

b)  Poskytujeme deťom dostatok podnetov a možnosti realizácie rôznych aktivít, čím ich vedie k plnohodnotnému životu bez drog.

c) V prevencii využívame vhodnú literatúru a preventívne výukové programy, ktoré sú zakomponované v pláne práce školy.

d) Primeranou formou informujeme deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

e)  Zabezpečujeme v celom areáli prísny zákaz fajčenia .

f)  Uzamykaním budovy MŠ, dbáme o to, aby sa do budovy nedostali nepovolané osoby, čím zabránime možnosti zlých vplyvov na deti

g)  Učiteľky sa vzdelávajú na seminároch a školeniach, študujú si potrebnú literatúru .

h)   Každý zamestnanec má povinnosť hlásiť riaditeľke MŠ podozrenie na šírenie legálnych alebo nelegálnych drog.

i)  Povinnosťou školníka je denne skontrolovať školský dvor, zistiť, či sa v areáli nenachádzajú predmety nasvedčujúce šíreniu alebo užívaniu drog , upovedomiť o tom riaditeľku MŠ.

j)   Ak učiteľky zistia poškodenie na predmetoch, pomôckach alebo zariadení, ktorý môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť detí, zabezpečia jeho odstránenie osobne alebo to oznámia nepedagogickému zamestnancovi školníčke. Tá ho podľa svojich schopností odstráni, prípadne oznámi riaditeľke ako závadu vyžadujúcu opravu odborníkom.

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálnopatologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade podozrenia na fyzické alebo psychické týranie či ohrozovanie mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s riaditeľkou školy, prípadne so zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

V prípade výskytu vši vlasovej postupujú zamestnanci materskej školy nasledovne: 

Ak zákonný zástupca dieťaťa zistí u svojho dieťaťa výskyt vši vlasovej, bezodkladne to nahlási triednej učiteľke a riaditeľke MŠ v záujme zamedzenia šírenia pedikulózy. Hromadný výskyt hlási riaditeľka na odbor epidemiológie RÚVZ. V prípade výskytu je nutné včasné začatie dezinsekčnej akcie, ktorú je nutné vykonať v celom kolektíve, aj u zdravých členov. Súčasne je nutné zahubiť vši, ktoré sa môžu vyskytovať na pokrývkach hlavy, hrebeňoch, kefách, bielizni, s ktorými prišla hlava zavšivenej osoby do styku.

Opatrenia:

U všetkých detí a pedagógov v triede a ich všetkých rodinných príslušníkov je nutné umyť vlasy šampónom proti všiam – podľa návodu na použitie. Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť, vyprať pri vysokých teplotách, dôkladne vysušiť, vyžehliť. Čiapky, šály a iný odev, ktorý nie je možné vyprať, je nutné vystaviť účinkom slnečného žiarenia, postriekať prípravkom Biolit. Matrace, žinenky postriekať Biolitom, dôkladne vyvetrať, vystaviť účinkom slnečného žiarenia, nepoužívať 3-4 dni. Hrebene, kefy je potrebné ošetriť Biolitom alebo namočiť do roztoku s obsahom chlóru.

Každý musí používať vlastné predmety osobnej hygieny a zabrániť vzájomnému požičiavaniu.

V materskej škole učiteľka pri rannom filtri preventívne kontroluje aj čistotu vlasov dieťaťa (najmä v období zvýšeného výskytu vší). V prípade pozitívneho nálezu učiteľka dieťa izoluje od ostatných do príchodu zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť vyčistenie vlasovej časti dieťaťa od vší a zárodkov, čo dokladuje potvrdením od pediatra.

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch MŠ a ochrany zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví pracovníci a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

 Článok 5

 Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

1. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy sa bude požadovať úhrada od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Vzťahuje sa to aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.

2. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.

3. Materská škola je  zabezpečená signalizačným zariadením. Vchody do materskej školy sú zaistené zámkami. Kľúč  od  budovy  vlastní  riaditeľka  školy,   školníčka  a upratovačka. Školníčka  budovu  ráno  odomyká  a večer  budova  zamyká. V priebehu  prevádzky  MŠ  za  uzamykanie  budovy  zodpovedá  školník  a riaditeľom  poverený  prevádzkový  pracovník.

4. V budove materskej školy je bez sprievodu zamestnanca materskej školy akýkoľvek pohyb cudzej osoby zakázaný.

5. Vetranie miestností na prízemí sa uskutočňuje len v prítomnosti zamestnanca materskej školy.

6. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je školníčka povinná skontrolovať uzatvorenie okien.

7. Po ukončení prevádzky materskej školy je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku na vopred určené, uzamykateľné miesto.

8. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle popisu práce.

9. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené miesto.

10. Po ukončení prevádzky materskej školy všetky priestory skontroluje , uzamkne a zakóduje poverený zamestnanec.

 

Časť III.

Záverečné ustanovenia

Školský poriadok materskej školy je spracovaný v súlade s/so:

· Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· Zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· Zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· Vyhláškou MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o materskej škole, v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.,

· Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

· Všeobecne záväznými nariadeniami obce Lúky o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách a v školských jedálňach,

· Metodikou predprimárneho vzdelávania, vydaného ŠPÚ 2011, ISBN 978-80-968777-3-7

· Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení .

Školský poriadok je záväzný pre všetkých   zamestnancov materskej školy, deti a ich zákonných zástupcov . V prípade porušenia školského poriadku môže riaditeľka materskej školy vydať rozhodnutie o uložení výchovného opatrenia, resp. ukončení dochádzky .

Zrušovacie ustanovenie: 

Zrušuje sa platnosť  predchádzajúceho Školského poriadku vydaného dňa  01.09.2014

Školský poriadok materskej školy nadobúda účinnosť od: 01.09.2015


 

Zber plastov

Zber plastov

Pozvánka na II. riadne OZ na deň 23.1.2019

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Oznam OcÚ poplatky

Fašiangový pochod masiek

Jedálny lístok ,,Osmek"

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Záverečný účet obce Lúky za rok 2017

DHZ Lúky - prijímateľ 2 % z dane...

DHZ Lúky - prijímateľ 2 % z dane...

Vývoz TKO január, február 2019

 

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš

 • Streda-4-10graphic-icon
 • Štvrtok-4-9graphic-icon
 • Piatok-6-12graphic-icon

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka