Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN a normy

VZN, ktorým sa určujú náležitosti a výška poplatku za stočné.

Schválené: 8.2.2010

Vyhlásené: 25.2.2010

Účinnosť: 1.4.2010

Obecné zastupiteľstvo obce Lúky podľa § 6, za použitia § 11 ods. 4/ písm. e/ Zák.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa určujú náležitosti miestneho poplatku za stočné.

§ 1
Všeobecné ustanovenia

1) Obec Lúky ako vlastník obecnej kanalizácie a spoluvlastník ČOV uzavrela podľa § 5 Zák.č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách s firmou Ekologické stavby s.r.o, Železničná 80/13 Považská Bystrica zmluvu o prevádzkovaní obecnej kanalizácie a ČOV Lúky. Ak občania, fyzické a právnické osoby ako producenti vypúšťajú odpadové vody do obecnej kanalizácie, vzniká im povinnosť, aby za vypúšťané množstvo odpadových vôd zaplatili producentovi rozpočítanú čiastku a to podľa jedného zo spôsobov uvedených v § 2 tohto VZN.
2) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných zo zariadenia spoluproducenta do verejnej kanalizácie.
3) Producent - žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej medzi ním a obcou Lúky podľa § 23 ods. 1/ Zák. č. 442/2002 Z.z..
4) Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. V prípade, že sa kanalizačná prípojka považuje za vodnú stavbu podľa § 48 Zák.č. 184/2002 Z.z. vodného zákona, vlastník nehnuteľnosti túto povinnosť nemá.
5) Obec Lúky uzatvorí zmluvu, ak
a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla a
b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.
6) Nehnuteľnosť možno pripojiť na verejnú kanalizáciu jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac nehnuteľností alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu nehnuteľnosť.
7) Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať alebo odvádzať iba odpadové vody mierou znečistenia a množstvom zodpovedajúce prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa ich producent nedohodne s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie inak.

§ 2
Odpadové vody

1) Meranie množstva vody odvedenej do ČOV zabezpečuje producent svojím meradlom podľa prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie.
2) Ak sa vlastník verejnej kanalizácie nedohodne so spoluproducentmi inak a ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
3) Ak vypúšťa producent do verejnej kanalizácie vodu z iných zdrojov ako z verejného vodovodu, zistí sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom overeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie a  to na základe smerných čísel spotreby vody uvedených v prílohe č. 2. Pri zisťovaní množstva vypúšťaných odpadových vôd odborným výpočtom je spoluproducent povinný poskytnúť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky údaje potrebné na tento výpočet.
4) Ak nemožno určiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa odsekov 2 až 3, určí sa ich množstvo na základe
a) údajov z obdobnej činnosti alebo prevádzky alebo
b) spotreby vody v porovnateľnom období, alebo
c) krátkodobého merania množstva odpadových vôd, ktoré sa vykonáva v trvaní najmenej jedného týždňa počas bežnej produkcie odpadových vôd na dočasnom meracom profile zriadenom na vhodnom mieste kanalizačnej prípojky alebo diferenčným spôsobom dvomi meracími profilmi zriadenými nad a pod zaústením kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie.
5) Ak sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať požiadavky podľa Zák.č. 142/2000 Z.z. o metrológii. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady.


§ 3
Vody z povrchového odtoku

1) Ak nie je množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzané do verejnej kanalizácie priamo kanalizačnou prípojkou alebo cez uličnú vpusť merané, vypočíta sa toto množstvo spôsobom podľa prílohy č.1 tohto VZN.
2) Spôsob výpočtu množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie musí byť prílohou k zmluve o odvádzaní odpadových vôd.
3) Spoplatneniu nepodliehajú vody z povrchového odtoku, ktoré sa
a) neodvádzajú z plôch nehnuteľností priamo kanalizačnou prípojkou alebo voľným povrchovým odtokom cez dažďové vpuste do verejnej kanalizácie,
b) odvádzajú do vybudovaného, funkčného a kapacitne vyhovujúceho vsakovacieho zariadenia,
c) odvádzajú zo spevnených plôch na vlastné priepustné plochy, kde voda vsakuje v celom množstve.

§ 4
Poplatok za stočné

1) Právo na stočné vzniká vtokom odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
2) K tomu sa uzatvára zmluva o odvádzaní odpadových vôd medzi vlastníkom kanalizácie – obcou Lúky a spoluproducentom v súlade s §. 23 ods. 1/ Zák.č. 442/2002 Z.z. podľa prílohy č.3.
3) Poplatok za 1 m3 odvedenej odpadovej vody je v súlade so Zák.č. 18/96 Z.z. o cenách a Vyhl.č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody ktorou a je odvodená z ceny stanovenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre obec Lúky.
4) Poplatok pre rok 2010 sa stanovuje vo výške:
a/ pre domácnosti 0,8406 €/m3.,
b/ pre podnikateľov a organizácie 0,8406 €/m3.

§ 5
Záverečné ustanovenia

1) Producent nesmie bez súhlasu obce Lúky odvádzať odpadové vody od ďalšieho spoluproducenta.
2) Obec Lúky nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť podľa § 32 Zák.č. 442/2002 Z.z.
3) Určenie množstva vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa aktualizuje aspoň raz za tri roky.
4) Práva a povinnosti producenta odpadových vôd a prevádzkovateľa kanalizácie neuvedené v tomto VZN sa riadia podľa príslušných ustanovení Zák. č. 442/2002 Z.z.


V Lúkach dňa 25.2 .2010
Ing. Anton Hrebík
starosta obce


PRÍLOHA č.1


SPÔSOB VÝPOČTU MNOŽSTVA VÔD Z POVRCHOVÉHO ODTOKU
Z NEHNUTEĽNOSTI ODVÁDZANÝCH DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE

Množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie sa pre jednotlivé druhy plôch tvoriacich nehnuteľnosť vypočíta podľa vzorca Q = Hz . S . psí, kde

Q - množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie,
Hz - ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského
hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov,
S - veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku odtekajú do verejnej kanalizácie, psí- súčiniteľ
odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie pre konkrétnu nehnuteľnosť sa uvedie do formulára.
 

Názov vlastníka verejnej kanalizácie: Obec Lúky ,   IČO : 00 692 344
Sídlo vlastníka verejnej kanalizácie:020 71 Lúky 115
Názov prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:Ekologické stavby s.r.o
Sídlo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie:Železničná 80/13,   Považská Bystrica
  
Spoplatňované obdobie: 
Názov (meno a priezvisko) producenta: 
Identifikácia nehnuteľnosti : 

 

Druh povrchu (kategória)Plocha S (m2)Súčiniteľ odtoku psíRedukovaná plocha
Sr = S . psí (m2)
Druh povrchu (kategória)
 1 2 
A   0,9 
 B   0,4 
 C   0,05 

 

Súčet redukovaných plôch suma Sr v (m2):
Dlhodobý úhrn zrážok Hz v mm . rok-1:
Množstvo vôd z povrchového odtoku
suma Sr . Hz . 10-3 v (m3. rok-1):
Poznámka:
Dátum a podpis producenta:

 VYSVETLIVKY

 1. V stĺpci 1 sa uvedie druh povrchu plôch zaradený podľa príslušnej kategórie takto:
  a) kategória A - zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a
  pod.), súčiniteľ odtoku 0,9,
  b) kategória B - čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.),
  súčiniteľ odtoku 0,4,
  c) kategória C - dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky, záhrady a pod.), súčiniteľ odtoku 0,05.
  Údaje predloží producent.
 2. V stĺpci 2 sa uvedie rozloha plôch zodpovedajúcich druhu povrchu, údaje predloží producent.
 3. Dlhodobý úhrn zrážok Hz podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu pre danú lokalitu poskytne vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.
 4. V prípadoch, keď do verejnej kanalizácie nie sú odvádzané vody z povrchového odtoku z celej plochy nehnuteľnosti, producent v poznámke uvedie, akým spôsobom sa s nimi nakladá; na požiadanie vlastníka
  verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľa verejnej kanalizácie preukáže aj spôsob nakladania.
 5. Správnosť uvedených údajov a súhlas s nimi potvrdí producent podpisom.
 6. Producent poskytne potrebnú súčinnosť a údaje podľa bodov 1, 2 a 4 vlastníkovi alebo prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie. Ak producent neposkytne požadované údaje, vlastník verejnej kanalizácie alebo
  prevádzkovateľ verejnej kanalizácie určí celkovú plochu nehnuteľnosti odhadom a túto plochu zaradí do
  kategórie A.

 PRÍLOHA č.2

SMERNÉ ČÍSLA SPOTREBY VODY 

 

I. BYTOVÝ FOND

 

Položka
číslo

Druh spotreby vodySmerné čísla spotreby vody
1.byty a domy 
 a/ so spoločnými výtokmi vody18 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
 b/ so samostatnými výtokmi vody29 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
2.

byty a domy s výtokmi vody
a so splachovacími WC

35 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
3.byty a domy s výtokmi vody, s WC a s kúpeľňou (sprchovací kút, vaňa) 
 a/ s externou dodávkou teplej vody40 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
 b/ s ohrevom vody pecou na tuhé palivo45 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
 

c/ so zariadením na ohrev vody okrempísm. b)
(prietokový ohrievač, elektrický bojler a iné)

55 m3 . osoba-1 . rok-1 + VI + VII
4.rekreačné chaty, záhradné domčeky a pod.spotreba sa vypočíta ako pri položkách č. 1 až 3
s prihliadnutím na dĺžku užívania v priebehu roka
a s primeraným uplatnením položiek v častiach VI a VII
   

 Poznámka:
+ VI + VII - v prípade, že užívanie bytového fondu je spojené s chovom hospodárskych zvierat, hydiny alebo s využívaním záhrad, zvýši sa hodnota vypočítaného smerného čísla primerane o hodnoty uvedené v časti VI a VII. 

 

II. VEREJNÉ BUDOVY

Položka
číslo
 
Druh spotreby vodySmerné čísla spotreby vody
5.

kancelárske budovy, úrady, inštitúcie
a iné obdobné zariadenia

20 m3 . osoba-1 . rok-1 +A + B
6.materské školy s dennou prevádzkou 
 a/ v objektoch s výtokmi vody a sociálnym zariadením8 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
 b/ v objektoch s výtokmi vody, s lokálnou prípravou teplej vody16 m3 . osoba-1 . rok-1 + A + B
 7. zdravotnícke zariadenia - ambulancie 
  a/ s lokálnou prípravou teplej vody 36 l . ošetrenie-1
  b/ s externou dodávkou teplej vody 24 l . ošetrenie-1
 8. lekárne 
  a/ s lokálnou prípravou teplej vody 18 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
  b/ s externou dodávkou teplej vody 12 m3 . zamestnanec-1 . rok-1
   

Poznámky:
V položkách č. 5 a 6 smerné číslo spotreby vody určené na rok je určené na počet 200 pracovných dní v roku. V prípade iného ročného režimu prevádzky sa smerné číslo primerane upraví.
A -smerné čísla spotreby vody za byty, ktoré sa pripočítajú, ak sú súčasťou budovy (podľa časti I - BYTOVÝ FOND
B - pripočítajú sa smerné čísla spotreby vody za kuchyňu (vývarovňa, výdajňa jedál, jedáleň a pod.)

 

V. ZARIADENIA POSKYTUJÚCE OBČERSTVENIE

Položka
číslo
Druh spotreby vodySmerné čísla spotreby vody
9.pohostinstvá, reštaurácie a jedálne, bufety, vinárne
(na jedného pracovníka v jednej zmene)
 
 a/ podávanie nápojov30 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
 b/ podávanie nápojov a studených jedál50 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
 c/ podávanie nápojov, studených a teplých jedál80 m3 . zamestnanec-1 . rok-1 + C
10.závodné, školské a obdobné jedálne bez prípravy jedál,
výdajne dovezenej stravy (s umývacím drezom, WC, umývadlami)
6 m3 . priemer . stravník-1 . rok-1
11.závodné, školské a obdobné jedálne s prípravou jedál
(s umývacím drezom, WC, umývadlami)
8 m3 . priemer . stravník-1 . rok-1
   

Poznámka:
C - ak má zariadenie poskytujúce občerstvenie inštalovaný výčapný pult s trvalým prietokom 3 l/min, pripočítava sa
k položkám a, b, c za každú zmenu ročne 525 m3. V prípade iného prietoku sa smerné číslo pult primer. upraví.

 

VI. HOSPODÁRSKE ZVIERATÁ A HYDINA

Položka
číslo
Druh spotreby vodySmerné čísla spotreby vody
12.dojnice vrátane ošetrovania mlieka a splachovania22 m3 . kus-1 . rok-1
 z toho spotreba vody pre mliečnicu4 m3 . kus-1 . rok-1
13.býk18 m3 . kus-1 . rok-1
14.teľa, ovca, koza, ošípaná4 m3 . kus-1 . rok-1
15.prasnica8 m3 . kus-1 . rok-1
16.kôň16 m3 . kus-1 . rok-1
17.sliepky, perličky0,16 m3 . kus-1 . rok-1
18.morky0,24 m3 . kus-1 . rok-1
19.husi, kačice0,48 m3 . kus-1 . rok-1
20.iné drobné zvieratá0,18 m3 . kus-1 . rok-1
   

 

VII. RÔZNE

Položka
číslo
Druh spotreby vodySmerné čísla spotreby vody
21.záhrady okrasné alebo vysádzané zeleninou0,16 m3 . m-2 . rok-1
22.záhrady vysádzané ovocnými stromami alebo inak využívané0,04 m3 . m-2 . rok-1
23.skleníky, fóliovníky0,6 m3 . m-2 . rok-1
   

 

Triedenie odpadov

Voľby do Národnej rady SR 2020

 http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Výrub drevín

Jedálny lístok ,,Osmek"

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 05/2019

Donáška obedov - ponuka

Otváracia doba "Zberného dvora v Lúkach"

  Reportáž z otvorenia : http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/16908-1462019-nov%C3%BD-zbern%C3%BD-dvor

Verejná vyhláška " IBV Lúky - technická infraštruktúra pre IBV rodinných domov a prístupové komunikácie

Vývoz TKO október 2019

        

Čipovanie psov

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Finančná správa - Projekt ekasa

Oznam OcÚ poplatky

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Údržba trávnatých plôch kosením

Kompostéry - výdaj

Chov ošípaných - Usmernenie

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka