Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

VZN a normy

VZN o miestnych daniach a poplatku za odpad

Schválené: 10.12.2008

Vyhlásené: 11.12.2008

Účinnosť: 31.12.2008

obce Lúky č. 1/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Obecné zastupiteľstvo v Lúkach podľa § 6, § 11 ods. 4 písm. g/ Zák. č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa Zák. č. 582/04 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien vydáva pre územie obce Lúky toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovujú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lúky.

§ 1
Druhy miestnych daní


1) Miestnymi daňami v obci Lúky sú:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,
c) daň za užívanie verejného priestranstva,
d) daň za ubytovanie,
e) daň za predajné automaty,
f) daň za nevýherné hracie prístroje,
2) Obec Lúky ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
3) Správcom daní podľa ods. 1) a 2) je obec Lúky.

§ 2
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f) a ods. 2/ je kalendárny rok.

§ 3
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ


Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

§ 4
DAŇ Z POZEMKOV

Predmet dane

Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území obce Lúky v tomto členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b) trvalé trávne porasty,
c) záhrady,
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy,
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f) zastavané plochy a nádvoria,
g) stavebné pozemky,
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov.

§ 5
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane z pozemkov –
2) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty /TTP/ - je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2:

 

kataster Lúky Hodnota pozemkov v Sk/EUR/m2

Orná pôda, chmeľnice,

vinice, ovocné sady

Trvalé trávne porasty

obec

Trvalé trávne porasty

medzi cintorínmi

EUR/m2 0,3037 0,0262 0,0262
Sk/m2  9,15  0,79  0,79
sadzba dane v %  0,40  4,00  8,00


2) Základom dane z pozemkov pre :
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy a rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na l m2 podľa Vyhl. č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, t.j. podľa znaleckého posudku. Ak daňovník hodnotu pozemku nepreukáže znaleckým posudkom, je hodnota týchto pozemkov totožná s hodnotou uvedenou v znaleckom posudku pre Lesy SR vypracovanom Lesoprojektom Zvolen pre k.ú. Lúky t.j. 0,10 €/m2. Ročná sadzba dane pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy je 2,50 % zo základu dane. Ročná sadzba dane pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je 1,00 % zo základu dane.
3) Základom dane z pozemkov –
záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy okrem stavebných pozemkov - je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za l m2.


 

Katastrálne územie L ú k y Hodnota pozemkov v Sk/€/m2
stavebné pozemky záhrady zastavané plochy a nádvoria ostatné plochy(bez stavebných poz.)
€/m2 13,27 1,32 1,32 1,32
Sk/m2 400 40 40 40
Sadzba dane v % 0,75 0,75 0,60 0,60

 

§ 6
DAŇ ZO STAVIEB


Predmet dane

1) Predmetom dane zo stavieb sú stavby na území obce Lúky v tomto členení:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe (letná kuchyňa, práčovňa, sklad paliva)
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c) stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e) priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g) ostatné stavby neuvedené v písm. a) až f).
2) Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží alebo ich častí spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.

§ 7
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.
2) Ročná sadzba dane zo stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:

 

obec Lúky Sadzba za stavby v €/m2
 
Stavby na bývanie
a drobné stavby
Stavby na poľno-
hospodárstvo,
sklady poľnohosp. produk., skleníky
Rekreačné a záhradne domčeky
 
garáže Priemy-selné stavby

Stavby na podnikanie,

sklady,admi-nistratíva 
 

Ostatné
stavby
 €/m2  0,05  0,06  0,33   0,20  0,50  1,00  0,33
 Sk/m2  1,506  1,819  10.-  6,065   15,16  30,126  10.-

 

3) Pri viacpodlažných stavbách v § 6 odst.1 písm. a) až d) sa určuje príplatok za podlažie 0,03 €/m2 =0,909 Sk/m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
4) Pri viacpodlažných stavbách v § 6 odst.1 písm. e) až g) sa určuje príplatok za podlažie 0,34 €/m2 =10,243 Sk/m2 za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

5) Podlažie stavby je časť vnútorného priestoru stavby vymedzená podlahou a stropnou konštrukciou. V prípade, že stavba
nemá stropnú konštrukciu, za podlažie sa na účely zákona považuje časť stavby vymedzená podlahou a strešnou
konštrukciou.
6) Nadzemné podlažie je každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom
priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.
7) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane podľa odseku 2 a príplatok za podlažie podľa odseku
3, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby,
pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží
a príplatku za podlažie. Pomerná časť základu dane sa zistí ako pomer podlahovej plochy časti stavby využívanej na
jednotlivý účel využitia k celkovej podlahovej ploche stavby.
8) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zvýšenej o súčin
počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie, pričom prvé nadzemné podlažie sa nezapočítava.

§ 7a
Oslobodenie a zníženie dane

1) (1) Od dane sú oslobodené
a) pozemky na ktorých sú postavené cintorína a kostol,
b) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
c) lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia prvej prebierky
d) pozemky a budovy vo vlastníctve SČK.
2) Obec znižuje daň zo stavieb :
a) o 30 % z daňovej povinnosti zo stavieb na bývanie a byty vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
b) o 30 % z daňovej povinnosti na stavby garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo obytných domov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na prepravu občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

§ 8
Vyrubenie dane a platenie dane

1) Daň z nehnuteľností vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1.januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.
2) Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky
svojho podielu na dani.
3) Vyrubená daň, ak je nižšia ako 66 € /1 988,31 Sk, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného
výmeru.
5) Ak je vyrubená daň vyššia ako 66,01 €/1 988,61 Sk, môže daňovník zaplatiť daň z nehnuteľností v dvoch splátkach: prvú
splátku vo výške 50 % v termíne do 31. mája bežného roka, druhú splátku vo výške 50 % v termíne do 30. septembra
bežného roka alebo do termínu uvedeného v platobnom výmere.

DAŇ Z BYTOV
§ 9
Predmet dane

Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.

§ 10
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.
2) Ročná sadzba dane z bytov je 0,10 €/ 3,012 Sk za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

 


DAŇ ZA PSA
§ 11


Predmet dane

1) Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
2) Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
d) pes, ktorého vlastní občan žijúci na samote.

§ 12
Základ dane a sadzba dane

1) Základom dane je počet psov.
2) Sadzba dane je :
a) 4 € 102,43 za jedného psa a kalendárny rok,
b) 10 € 301,26 Sk za jedného psa bojového plemena /doberma, rotwajler, pitbul .../ a kalendárny rok.
Takto určená sadzba platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

1) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. Daň sa platí v hotovosti do pokladne Obecného úradu, poštovým poukazom U alebo PP.
2) V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára tohto zdaňovacieho obdobia.
3) Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Ak daňovník v tejto lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi, nárok na vrátenie pomernej časti zaniká.
4) Do evidencie psov, ktorú vedie obec Lúky zapisuje : evidenčné číslo psa, tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, meno priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov psa, ak sa nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, skutočnosť, že pes bez odôvodnenia pohrýzol človeka, úhyn psa, stratu psa.
5/ Spôsob preukazovania vzniku daňovej povinnosti alebo zániku sa robí písomným oznámením daňovníka

 

 

§ 35
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Lúky bolo:
vyložené na úradnej tabuli.11.12.2008
zvesené 31.12.2008
a účinnosť nadobudlo l. 1. 2009.

V Lúkach 10.12. 2008

 

Ing. Anton Hrebík starosta obce

 

 

Triedenie odpadov

Voľby do Národnej rady SR 2020

 http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Výrub drevín

Jedálny lístok ,,Osmek"

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. 05/2019

Donáška obedov - ponuka

Otváracia doba "Zberného dvora v Lúkach"

  Reportáž z otvorenia : http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/16908-1462019-nov%C3%BD-zbern%C3%BD-dvor

Verejná vyhláška " IBV Lúky - technická infraštruktúra pre IBV rodinných domov a prístupové komunikácie

Vývoz TKO október 2019

        

Čipovanie psov

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Videoprezentácia obce "Tam v dolinách" a cyklomapa Stredné Považie

Finančná správa - Projekt ekasa

Oznam OcÚ poplatky

Usmernenie k zaburineniu pozemkov v zastavanom území obce

   v prílohe...

Oznámenie o prechodnom ustanovení vodného zákona

Údržba trávnatých plôch kosením

Kompostéry - výdaj

Chov ošípaných - Usmernenie

Polícia upozorňuje seniorov...

Seniori, pozor! Nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov. Pri komunikácii s cudzími osobami BUĎTE OPATRNÍ.............................

Zubná ambulancia Lúky

MDDr. Jaroslav Marušík oznamuje, že odo dňa 01.02.2018 je otvorena nová zubná ambulancia v priestoroch ZS na Lúkach. V prípade záujmu sa môžete dostaviť na vstupné vyšetrenie osobne od 7:30 do 15:30, alebo telefonicky na čísle 0911351000.

Kam s ojazdenými pneumatikami?

... informačný plagát v prílohe...

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

Kašava

Louky

webygroup
ÚvodÚvodná stránka